top of page

Wetenschappelijk onderzoek Reiki

Inleiding

Reiki is een Japanse techniek voor stressvermindering en ontspanning die ook kan worden gebruikt om pijn te verminderen. Het woord "reiki" is afgeleid van twee Japanse woorden: "rei" betekent universeel en "ki" betekent levensenergie. Volgens de leer van reiki, kan een beoefenaar levensenergie kanaliseren door simpelweg de handen op of boven het lichaam van een andere persoon te leggen. De praktijk van reiki wordt gezien als een soort van alternatieve geneeswijze, hoewel het niet volledig wetenschappelijk is bewezen dat het genezende krachten heeft. Vele mensen beweren dat ze fysieke en emotionele voordelen hebben ervaren na het ontvangen van reiki-behandelingen, terwijl anderen het als een vorm van complementaire therapie gebruiken om te ontspannen en stress te verminderen.

Reiki wordt in Nederland nog weinig gebruikt in de reguliere zorg. Dit terwijl er steeds meer bewijzen komen dat Reiki een eenvoudige helende methode is die onder andere stress en pijn kan verminderen. In Engeland is een groot en gratis experiment gaande waarin zorgverleners en medici met reiki op afstand worden behandeld. Dit om burn-out en erger te voorkomen en hen te helpen hun taken beter uit te voeren in deze hectische tijden. Dit wordt uitgevoerd door Reiki Medic-care en met zeer mooie resultaten. 

Onderzoek leidt tot waardevolle en onmisbare informatie die meehelpt de zorg te verbeteren. Er zijn vooral in het buitenland al verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar Reiki gedaan. Het zijn tot nu toe nog kleine onderzoeken met een kleine groep deelnemers. Verder onderzoek is daarom wenselijk. Tot nu toe kan gezegd worden dat Reiki een veilige methode is zonder bijwerkingen. En gezegd moet worden dat niet iedere reiki beoefenaar even goed of sterk is. De kracht van de energie en ook het herkennen en toepassen van de methode hangt sterk af van ervaring en de beoefenaar zelf. Hier zijn dus grote verschillen waarneembaar.

Verlicht pijn, angst en vermoeidheid
Volgens een overzicht van gerandomiseerde onderzoeken kan Reiki helpen om pijn en angst te verminderen. Het kan ook helpen om vermoeidheid te verminderen.

Een onderzoek uit 2015 wees uit dat mensen die werden behandeld voor kanker en die naast reguliere medische zorg op afstand reiki kregen, minder pijn, angst en vermoeidheid hadden. Deze niveaus waren significant lager dan de controlegroep, die alleen medische zorg ontving. De deelnemers hadden vijf dagen lang 30 minuten durende reiki op afstand.

In een ander onderzoek uit 2015 keken onderzoekers naar de effecten van reiki op vrouwen na een keizersnede. Ze ontdekten dat reiki de pijn, angst en de ademhalingssnelheid bij vrouwen significant verminderde 1-2 dagen na een keizersnede. Ook de behoefte aan en het aantal pijnstillende pijnstillers werd verminderd. Reiki had geen effect op de bloeddruk of hartslag.

Een onderzoek uit 2018 vergeleek het gebruik van reiki met fysiotherapie voor het verlichten van lage rugpijn bij mensen met hernia's. Beide behandelingen bleken even effectief in het verlichten van pijn, maar reiki was kosteneffectiever en resulteerde in sommige gevallen in een snellere behandeling.

Onderzoek Reiki  ( Actuele lijst van wetenschappelijke onderzoeken, klik hier)

Produceren Reiki-beoefenaars elektromagnetische velden uit hun handen/hart tijdens genezing?

Historische studies door Zimmerman en anderen suggereerden dat energiegenezers tijdens het genezen meetbare elektromagnetische velden uit hun handen produceren. Dit klopt niet, de energie waarmee gewerkt wordt is chi, ook wel levensenergie. Deze vorm van energie is beduidend anders.(red) Lees verder voor meer informatie.

Externe omgevingsvelden kunnen deze metingen echter hebben beïnvloed. We herhaalden de metingen bij het Scripps Research Institute, UCSD, met behulp van een zeer gevoelige supergeleidende kwantuminterferentiedetector in een elektromagnetisch afgeschermde ruimte, zodat invloeden van buitenaf de metingen niet zouden beïnvloeden. De elektromagnetische velden van de handen en harten van drie Reiki Masters werden gemeten toen ze: (1) geen Reiki beoefenden, (2) Reiki stuurden naar een ver verwijderd persoon, en (3) Reiki stuurden naar iemand in de kamer. Soortgelijke metingen werden gedaan bij vier Reiki-naïeve vrijwilligers voor en na het ontvangen van een Reiki-inwijding. In tegenstelling tot de eerdere onderzoeken, toonde data-analyse van alle proefpersonengeen verandering in het veld geproduceerd door hun handen of harten toen ze Reiki beoefenden. Deze resultaten ondersteunen niet de hypothese dat Reiki het elektromagnetische veld verhoogt dat wordt geproduceerd door de handen en harten van Reiki-beoefenaars tijdens genezing. 

De samenvatting van het artikel is hier te vinden . Bron: PMID: 23210468 DOI: 10.1089/acm.2012.0136

 

Een van de eerste onderzoeken werd gedaan door de verpleegkundige Wendy Wetzel. Zij nam bloedmonsters van 48 personen die deelnamen aan een Reiki training. Bij 38 van de 48 personen veranderde het hemoglobine gehalte van het bloed. Hemoglobine is dat gedeelte van de rode bloedcellen dat zuurstof vervoert. Bij sommige mensen steeg het gehalte en bij anderen daalde het. De stijging of daling van het hemoglobine gehalte wordt door haar toegeschreven aan de stabiliserende werking van Reiki.

Reiki Healing: A Physiologic Perspective, J Holist Nurse March 1989 7:47-54
 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben dr. Robert Becker en dr. John Zimmerman onderzoek gedaan naar wat er gebeurt met mensen als ze Reiki geven of ontvangen. Zij ontdekten dat de hersengolf patronen van zowel gever als ontvanger gesynchroniseerd werden in de alfa staat, een staat die karakteristiek is voor diepe ontspanning. Daarbij is het bio-magnetische veld van de Reiki gever vele male groter dan normaal.

Zimmerman en Seto hebben de golfpatronen van het bio-magnetische veld rond de handen van de Reiki behandelaars verder onderzocht. Ze ontdekten dat deze dezelfde frequenties hebben als de hersengolven en variëren tussen 0,3 en 30 Hz. Medisch onderzoek wijst uit dat deze frequenties genezing in het lichaam stimuleren.

Zimmerman J., New technologies detect effects of healing hands, Brain/Mind Bulletin, Vol 10, no 16. Sept 30, 1985

Zimmerman J, The laying-on of hands, healing and therapeutic Touch: a testable theory BEMI currents, Journal of the Bio-Electromagnetics Institute. Vol 2, 1990
Seto A. et al., Detection of extra ordinarily large bio-magnetic fiekd strength from human during external Qi emission, Acupuncture and Electro-therapeutics Int. Jnl. Vol17.1992

 

Baldwin en Schwarz (2006) hebben de reductie van stress bij ratten onder invloed van Reiki in het laboratorium onderzocht. Deze laboratorium studie geeft meer betrouwbare resultaten omdat de condities voor elk dier hetzelfde zijn gehouden. Daarmee zijn andere invloeden zoals variaties in leefstijl en dieet uitgesloten. Het onderzoek in 2006 laat zien dat de ratten onder invloed van stress beschadigingen aan bloedvaten in de darmen krijgen waardoor deze albumine lekte. Na 3 weken dagelijks 15 minuten Reiki te geven aan de ratten waren de meeste lekken verdwenen. Een volgend onderzoek van Baldwin e.a. (2008) laat zien dat Reiki het stress niveau van ratten vermindert. De ratten werd gedurende 5 dagen 15 minuten Reiki gegeven. Bij de met Reiki behandelde ratten daalde de hartslag opvallend met een gemiddelde van 6%, in vergelijking met de niet behandelde ratten.

-Baldwin, A.L. en G.E. Schwartz. 2006. Personal interaction with a Reiki practitioner decreases noise-induced microvascular damage in an animal model. Journal of Alternative and Complementary Medicine 12(1):15-22
-Baldwin,A.L., C.Wagers, and G.E. Schwartz. 2008. Reiki improves heart rate homeostatis in laboratory rats. Journal of Alternative and Complementary Medicine 14(4):417-422

 

Uit onderzoek van Shore (2004) blijkt dat stress en depressie bij mensen door Reiki behandelingen duidelijk vermindert. Van 45 mensen die behandeling nodig hadden voor milde depressie of stress kregen gedurende 6 weken 15 personen een keer per week Reiki op hun lichaam en 15 personen een keer per week Reiki op afstand. Een controlegroep van 15 personen kreeg gedurende die periode een keer per week geen Reiki (placebo) op afstand. De 30 mensen die Reiki hadden gehad, direct op hun lichaam of op afstand, ervoeren duidelijke reductie van milde depressie en stress na de behandelingen. Na een jaar gaven zij aan dat het effect nog steeds merkbaar was. De 15 mensen in de controlegroep die placebo Reiki op afstand hadden gekregen ervoeren geen opvallend verschil in hun milde depressie en stress.

-Shore,A.G. 2004. Long term effects of energetic healing on symptoms of psychological depression and self-percieved stress. Alternative Therapies in Health and Medicine 10(3):42-48
 

Vitali en O'Conners (2006) hebben een pilot onderzoek gedaan naar vrouwen die een hysterectomie operatie ondergingen. Bij deze operatie wordt de baarmoeder verwijderd. Twaalf vrouwen kregen een Reiki behandeling van 30 minuten vlak voor de operatie en 24 en 48 uur na de operatie. Tien vrouwen in een controle groep kregen geen Reiki behandeling. De vrouwen in de Reiki groep hadden duidelijk minder angst en bezorgdheid voor de operatie en minder pijn 24 uur na de operatie. Ze ervoeren niet minder pijn na 48 en 72 uur. Wel gebruikten ze minder pijnstillers dan de controle groep. Opvallend is ook dat de operaties bij deze vrouwen korter duurden dan de controlegroep.

Vitali AT and O’ Conners. The effect of Reiki on pain and anxiety in women with abdominal hysterectomies. Holistic Nursing Practise,20(6):263-272,2006
 

Dressin en Singg (1998) hebben 120 mensen onderzocht die al langer dan een jaar last hadden van pijn en stress en nog nooit eerder Reiki hadden gehad. Dertig mensen kregen gedurende 5 weken 2 Reiki behandelingen. De andere mensen kregen spierontspannende therapie, placebo Reiki of geen behandeling De met Reiki behandelde mensen ervoeren minder pijn, depressie, angst en bezorgdheid dan de mensen in de andere groepen. Daarbij viel op dat mannen een duidelijkere vermindering van hun depressie ervoeren dan vrouwen. Deze verschillen waren ook nog na 3 maanden te zien.

Dressin, L.J.,Singg,S. Effects of Reiki on pain and selected affective and personality variables of chronically ill patients. Subtle Energies and Energy Medicine,9(1):53-82,1998
 

Er is een onderzoek van Assefi et al. (2008) dat aangeeft dat Reiki totaal geen effect heeft op de pijnervaring bij 100 fibromyalgie patiënten (ook wel weke delen reuma genoemd). De helft van de mensen werden gedurende 8 weken, 2 keer per week behandeld met Reiki, direct op het lichaam of op afstand. De andere helft kreeg placebo Reiki behandelingen van een acteur. Bij de 81 mensen die het onderzoek hebben voltooid werd geen verschil gezien in de pijnervaring. Patiënten die wel reiki hebben gehad hadden wel beduidend minder vaak last van pijnen dan voorheen.

Assefi N, Bogart A, Goldberg J, et al. Reiki for treatment of fibromyalgia: a randomized controlled trial. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2008;14(9):1115-1122
 

Onderzoek naar reiki voor kankerpatiënten

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat Reiki kanker kan voorkomen, behandelen of genezen. Er zijn wel vele professionals in de gezondheidszorg in bijvoorbeeld Engeland en Amerika die Reiki zien als een complementaire, aanvullende therapie die kan helpen om stress te verlagen, ontspanning te geven en sommige types van pijn te verminderen. Op de website van Cancer research Uk, www.cancerresearchuk.org, bespreken ze de verschillende onderzoeken. In 2008 hebben onderzoekers in Engeland gekeken naar 9 klinische trials die Reiki hebben gebruikt. Bij vijf van deze trials bleek dat Reiki helpt bij stress, depressie of pijn. Bij 2 trials was er geen verschil in resultaten. In 2009 hebben Canadese onderzoekers 12 trials onderzocht en bij 9 van de trials bleek Reiki significant te helpen. Deze onderzoeken naar Reiki en kanker, zijn het begin en nu nog te klein voor we wetenschappelijk kunnen bewijzen hoeveel Reiki kan helpen voor mensen met kanker. De persoonlijke verhalen van mensen met kanker die Reiki hebben gekregen zijn vaak heel positief.

Ook laat het onderzoek van Jain & Mills (2010) zien dat Reiki pijn en vermoeidheid kan verminderen bij kanker. Het effect was sterker dan een placebo en bij de controlegroep. Ook bij herstel na chemotherapie namen vermoeidheid en cortisol niveaus significant af. Het idee dat Reiki slechts placebo is, lijkt dus niet te kloppen. Zo hebben meerdere onderzoeken aangetoond dat een Reikibehandeling succesvoller is dan het placebo.

Onderzoek Reiki bij zorgverleners

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het effect van Reiki bij zorgverleners. Reiki heeft effect bij werk gerelateerde stress van verplegend personeel en het kan de ervaring van werk gerelateerde stress verminderen. Uit onderzoek blijkt dat verplegers Reiki voor zichzelf gebruiken om te kunnen omgaan met hun dagelijkse stress en voor zelf-heling.

Vitali A.T., Life experience of Reiki for Self Care, Holistic Nursing practice, 23(3):129-145, 2009 .
 

Uit een studie van Diaz-Rodriguez e.a. (2011) blijkt dat bij verplegers met een burn-out Reiki helpt te ontspannen.

Diaz-Rodriguez,e.a. Immidiate effects of Reiki on heart rate variability, cortisol levels, and body temperature in health care professionals with burnout,Biol res Nurs, 13:376, 2011.
 

Onderzoek Reiki door mantelzorgers

Er is een Reiki training gegeven aan mantelzorgers van kinderen in een groot kinderziekenhuis in Seattle in Amerika. Het doel van de Reiki training was om mantelzorgers een methode te leren die positieve invloed had op de ervaringen in het ziekenhuis en thuis van het kind en de mantelzorgers zelf. Het lange termijn doel was mantelzorgers een methode te geven waardoor ze actief konden deelnemen aan de zorg voor hun kind. Er hebben 17 families meegedaan aan de training. 88% van de kinderen ervoer meer ontspanning door de Reiki behandelingen, 76% van de kinderen voelde zich meer comfortabel en 41% van de kinderen ervoer minder pijn. Alle mantelzorgers zeiden dat ze door de Reiki training actiever deelnamen aan de zorg voor hun kind.

Anjana Kundu, Rebecca Dolan-Oves,Martha A. Dimmers, Cara B. Towle, and Ardith Z. Doorenbos;Reiki training for caregivers of hospitalized pediatric patients: A pilot program Complement The Clin Pract. 2013 February ; 19(1): 50 – 54.

Bron: o.a. Mary Vermeulen, Reikikring en vele anderen.

Nog meer informatie?  klik hier

bottom of page